KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ve KVKK EĞİTİMİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ve KVKK EĞİTİMİ

Öncelikle kişisel veri nedir, bunun tanımını yapmak gerekir. Kişinin belirli veya belirlenebilir olmasını sağlayan, o kişiye ait tüm bilgilerdir. Sadece adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri değil, kişinin fiziksel, ekonomik, sosyal özelliklerini ortaya koyan veriler de bu kapsamdadır.

Özel nitelikli kişisel veriler, bilinmesi durumunda kişiyi mağdur edecek, ayrımcılığa uğratacak verilerdir. Örneğin sağlık, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, dini inanç, mezhep, cinsel hayat, adli sicile ilişkin bilgiler ile sendika, vakıf, dernek üyelikleri, biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli kişisel verilerdir.

Kişisel Verilerin Korunması Neden Önemlidir, KVKK Eğitimi Neden Gereklidir?

Özel hayatın gizliliğinin ve mahremiyetin korunması açısından önemlidir.

Günümüz iletişim teknolojisindeki gelişmeler ve küreselleşme, kişisel verilerin mahremiyeti ile ilgili birçok riski de beraberinde getirmektedir. Neredeyse her yaştan kişinin sosyal medya hesabı bulunmaktadır. Bu hesaplar üzerinden sadece “Herkese Açık” seçeneğinin seçilmesi ile bütün dünyaya açık paylaşım yapmak söz konusu olabilmektedir.

Akıllı cep telefonlarının tüm yaş grupları tarafından kullanılır hale gelmesi, sanal pazarlama kavramının yayılması, sosyal medyanın hayatımıza girmesi, web sayfasında yapılan gezinmelerin izlenebilmesi, tek taraflı değil çift taraflı etkileşimin başlaması sonrasında kişisel veriler önem kazanmıştır. Firmalar müşterilerin verilerini her kanaldan toplamaya ve farklı kampanyalar yapmak için kullanmaya başlamışlardır.

Müşteriler aldıkları bildirimlerde, kendilerine ait birçok verinin firmalar tarafından kullanıldığını görmeye ve bundan da rahatsızlık duymaya başlamışlardır. Böylece kişisel verilerin ne kadar gizli kaldığı, bunların başka yerler ile paylaşılıp paylaşılmadığı ve bunlara kimlerin erişiminin olduğu sorgulanmaya başlanmıştır.

Bütün bunlar ile ilgili olarak yasal düzenlemenin sağlanması adına 6698 sayılı KVKK yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle şirketlerin KVKK Eğitimi alma konusunda ihtiyaçları oluşmuştur. 

KVKK Eğitimi alarak, firmalar bu kanunun gerekliliklerini nasıl yerine getirebilecekleri konusunda eğitilmiş olmaktadır. 

KVKK Eğitimi için PCA firmasını ziyaret edebilirsiniz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Artık kanun tam anlamıyla uygulamanın bir parçası haline gelmiştir.

Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bu kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaktadır.

Kişisel verilerinin korunmasının ulusal ve uluslararası hukuk mevzuatta yasal dayanağı sahip olsa da verileri korumak adına bireylere de ciddi sorumluluklar düşmektedir

Kuruluşlar gerek çalışanlarının gerekse müşterilerinin kişisel verilerinin korunması ile ilgili olarak Kanun hükümlerini yerine getirmek durumundadırlar. Çünkü bunlara uyulmaması halinde yaptırımlar sadece para ile sınırlı kalmayıp gereken durumlarda hapis cezası da içermektedir.

Kanun kişisel verilerin hangi şartlar altında işlenebileceği ile ilgili esasları açıklamaktadır.

VERBİS

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi VERBİS, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun hazırladığı ve ilgili kanuna uygun kişisel veri kayıtlarının tutulduğu uygulamadır. Ekim 2018 tarihinden bu yana uygulamaya alınmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre şartları içeren kamu kurumları, gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce VERBİS sistemine kayıt yaptırmak zorundadırlar.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23.06.2020 tarihli ve 2020/482 sayılı kararı ile uzatılan VERBİS kayıt süreleri aşağıdaki gibidir;

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan gerçek ve tüzel kişiler için belirlenen son başvuru süresi 30.09.2020 tarihine,

Yıllık çalışan sayısı 50’den az veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmasına rağmen ana faaliyet alanı özel nitelikli kişisel veri işlemek olan gerçek ve tüzel kişiler için belirlenen son başvuru süresi 31.03.2021 tarihine,

Kamu kurum ve kuruluşları veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüklerini yerine getirmeleri için son başvuru süreleri ise 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Şartları uygun olduğu halde bu süreler içerisinde kayıt yaptırmayan veri sorumluları için cezai işlem uygulanır. Kayıt yaptırma zorunluluğu bu tarihlerden sonra oluşan gerçek ve tüzel kişiler ise kayıt işlemini 30 günlük süre içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür.

Gerçek ve tüzel kişiler için ilgili kanunun 18’inci maddesi birinci fıkrası Ç bendine göre Veri Sorumluları Sicili kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 ila 1.000.000 Türk Lirası arasında idari para cezası uygulanır.

PCA Sertifikasyon olarak tecrübeli ve çözüm odaklı ekibimiz ile ihtiyaçlarınızı karşılamak için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sürecinde size destek olmak için buradayız;

www.pca-tr.com

0216 510 63 49

Editör

Editör

devamı

Yorum Yaz

CAPTCHA code